دوفصلنامه علمی حکمت سینوی در یکی از مهم ترین و جامع ترین نمایه های مجلات فلسفی در جهان به نام  "Philosopher's Index" پذیرفته شد.

با پذیرفته شدن دوفصلنامه حکمت سینوی در این پایگاه به دلیل تخصصی بودن و گستردگی این مؤسسه در سراسر جهان، امکان انتشار و اطلاع‌رسانی مقالات در سطح جهانی فراهم شده است.

"Philosopher's Index" مرجـعی بین المللی در زمینه فلسفه است که از سـوی مرکز اطلاعات فلاسفه Philosopher’s Information Center" مدیریت می شود و مقالات فلسفی را همراه با اطلاعاتی از نویسندگان، کتاب های منتشر شده از کشورهای گوناگون و نیز تحقیقات دانشمندان در موضوعات مختلف فلسفی را پوشش می دهد.

 دوفصلنامه علمی حکمت سینوی مطابق با آیین نامه مصوب 1398؛ مقالات علمی ـ پژوهشی، علمی ـ مروری و مقالات کوتاه را منتشر می نماید.

اولویتهای پژوهشی:

1ـ معرفی جریان فکری فلسفه مشائی

2ـ معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی

3ـ بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا

4ـ نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او

5- مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا

6ـ بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی و یونان و غرب

7ـ بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان

8ـ بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او

9- مبانی حکمت سینوی

10- بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا

11- روش‌شناسی (متدولوژی) ابن‌سینا

12- تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو

13- حکمت مشرقی

14- کتاب‌شناسی ابن‌سینا

15- گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا

 

شماره جاری: دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398 

2. تحلیل و نقد روایتِ آکویناس ازمدل خلقت سینوی

صفحه 24-41

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم


3. تعامل قوه متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

صفحه 42-68

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری