نویسنده = مهدی عظیمی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اشکالات ابن سینا بر بی کران گروی درباره ساختار توجیه

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-122

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی


2. وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-21

مهدی عظیمی