نویسنده = سید مرتضی حسینی شاهرودی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-82

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی