شماره جاری: دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399 
2. بررسی تطبیقی آراء شیخ الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 25-45

حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی


4. پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

صفحه 63-85

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی


6. مختصات مقولی ماهیت از منظرهگل و ابن سینا

صفحه 109-128

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی