نویسنده = سلیمانی دره باغی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. شعر از نگاه ابن سینا و نقش آن در فرهنگ سازی

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

فاطمه سلیمانی دره باغی


2. جایگاه دعا و ذکر در جهانشناسی سینوی

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-19

فاطمه سلیمانی دره باغی