نویسنده = عظیمی، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-23

مهدی عظیمی