نویسنده = صادقی، مرضیه
تعداد مقالات: 2
1. نگاه سه حکیم مسلمان به مسئله شر

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-96

مرضیه صادقی


2. اندیشه‌های اشراقی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 118-137

مرضیه صادقی