نویسنده = رحیمی، غلامحسین
تعداد مقالات: 2
1. پدیده انتشار صوت در قراضه طبیعیات

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-88

غلامحسین رحیمی


2. مفهوم جسم در طبیعیات سینوی

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-76

غلامحسین رحیمی