دوره و شماره: دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-145 (پاییز و زمستان 1391) 
5. تأثیر‏پذیری غزالی از ابن‏ سینا در دو موضوع نفس و معاد

صفحه 77-90

رضا اکبری؛ عبدالرسول کشفی؛ نسرین سراجی پور