دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-152 (بهار و تابستان 1389) 
6. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

صفحه 106-124

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد