دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-156 (پاییز و زمستان 1387) 
5. تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 102-124

سعید انواری؛ روح‌الله عالمی