دوره و شماره: دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-160 

علمی- پژوهشی

1. آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

صفحه 5-20

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله