دوره و شماره: دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397 (تالیف) 

علمی- پژوهشی

1. جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

صفحه 5-25

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه