دوره و شماره: دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398 

علمی- پژوهشی

2. تجربه از منظر ابن‌سینا و مقایسه آن با استنتاج بهترین تبیین

صفحه 25-45

رضا محمد علیزاده؛ سید محمود موسوی


علمی- پژوهشی

11. مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

صفحه 213-232

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی