دوره و شماره: دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398 
2. تحلیل و نقد روایتِ آکویناس ازمدل خلقت سینوی

صفحه 24-41

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم


3. تعامل قوه متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

صفحه 42-68

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری