همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

الهه حاجیان حیدری

فلسفه/حقوق جزا و جرم شناسی مدیر دفتر نشر

eh.hajian@yahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

لیلا خسروی

ادیان و عرفان اسلامی استاد مدعو

mlk.tehrani@gmail.com